top of page

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op Zonneveld kunststoffen. In de Privacyverklaring definiëren we de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en openbaar maken.

Privacy beleid

De bescherming van de privacy van onze klanten of potentiële klanten en personeelsleden is van groot belang voor het verantwoord gebruik van onze offertes, websites, informatiesystemen en communicatie in het algemeen. Zonneveld kunststoffen zal nooit persoonlijke informatie openbaar maken of verkopen.  Dit beleid wordt gecommuniceerd aan alle medewerkers van Zonneveld kunststoffen en medewerkers van externe partijen waarmee wordt samengewerkt of die worden ingehuurd, leveranciers en klanten.

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie is informatie over een identificeerbare persoon die kan bestaan uit:

  • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

  • Financiële informatie zoals creditcard of andere bankgegevens

  • Paspoortgegevens, informatie mb.t. sociale zekerheid en andere informatie die nodig is voor de verhuis- en opslagdiensten die wij leveren.

  • Andere gegevens, zoals IP-adres of internetsite


Gebruik en het doel van het verzamelen van gegevens

De persoonlijke informatie die ons ter beschikking wordt gesteld binnen het kader van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt alleen gebruikt met als doel het verzamelen, verwerken en gebruiken. Zonneveld kunststoffen houdt zich hierbij aan de Nederlandse wetgeving en zal – indien noodzakelijk - u op voorhand informeren over het doel van de door ons gevraagde en verzamelde informatie. Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om u van dienst te kunnen zijn wanneer u zich registreert via ons contactformulier op onze website, per telefoon of per e-mail of wanneer u om andere redenen dan hier genoemd uw informatie en gegevens naar ons stuurt. Voor de sluiting en afhandeling van overeenkomsten en voor andere diensten zoals nieuwsbrieven met informatie over nieuwe diensten en producten, hebben wij informatie zoals naam, adres of e-mailadres nodig. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor ons verhuismanagementsysteem en voor de enquêtes welke wij versturen teneinde onze dienstverlening aan onze klanten uit te breiden of te verbeteren. 

Openbaarmaking aan derden

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken en openbaar maken in omstandigheden die nodig zijn voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld zijn. We zullen gegevens gedeeltelijk uitwisselen met agenten die betrokken zijn bij de uitvoering van de door u gevraagde diensten en in dat kader de gegevens dienen te verwerken. Deze agenten mogen deze gegevens alleen verwerken conform onze instructies. De agenten worden zorgvuldig geselecteerd. We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is onze belangrijkste prioriteit. We beschermen persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang (zowel fysiek als digitaal) in lijn met ons IT-beleid en procedures. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot en wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens en tegen onbedoeld verlies of vernietiging. Persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel. Deze beginselen gelden ook voor onze agenten volgens onze instructies.

Wettelijk recht, toegang en vragen over uw persoonlijke gegevens.

U heeft het wettelijke recht om informatie over de opslag van uw persoonlijke gegevens en op correctie, verwijdering en afscherming van deze persoonsgegevens. als u vragen hebt over het bewaren of verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen. Als u geen informatie van ons wenst te ontvangen of indien u uw toestemming tot gebruik van uw gegevens wilt intrekken, stuur dan een bericht per e-mail naar info@zonneveldkunststoffen.nl.

 

Toezicht en handhaving

Wij controleren de naleving van onze privacy policy en procedures en hebben procedures om de privacygerelateerde klachten en geschillen af te handelen. Alle Zonneveld Kunstoffen medewerkers zijn zich ervan bewust dat een schending van de regels en procedures van dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of ons privacybeleid worden behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Kwaliteitsmanager van Zonneveld Kunststoffen. Uw klacht wordt vervolgens onderzocht. 

Deze Privacy Verklaring zal regelmatig worden herzien in het licht van wettelijke of andere relevante ontwikkelingen.

Vragen of opmerkingen? Stuur uw mail naar info@zonneveldkunststoffen.nl.

bottom of page